Zmień język na Polski Change language to English
Arrige Aures Newfoundland Kennel
Menu Główne
Nasze Psy
Dołącz do nas!
Aktualności
Przeczytaj by nie zosta? oszukanym przy zakupie szczeni?cia.

(Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o ochronie zwierz?t „ ( DZ.U.2003.106.1002 z póz. zm.)

Ustawa obowi?zuje od 01.01.2012

Ustawa ta zamkn???a mo??liwo??? rozmna??ania psów m.in. w pseudo – hodowlach oraz sprzedawania ich na targowiskach , jarmarkach i gie??dach. Zmiany w Ustawie „o ochronie zwierz?t” od dnia 01.01.2012 brzmi? nast?puj?co:

Art.10a.1.

 1. Zabrania Si?:
 1. wprowadzania do obrotu zwierz?t domowych na targowiskach , targach i gie??dach
 2. prowadzenia targowisk, targów i gie??d ze sprzeda??? zwierz?t domowych
 3. wprowadzenia do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli
 4. Rozmna??ania psów i kotów w celach handlowych.
 5. puszczania psów bez mo??liwo??ci ich kontroli i bez oznakowania umo??liwiaj?cego identyfikacj? w??a??ciciela lub opiekuna.
 6. Zakaz , o którym mowa w ust.3 nie dotyczy terenu prywatnego, je??eli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemo??liwiaj?cy psu wyj??cie
 7. Zakaz, o którym mowa w ust.1pkt.3, nie dotyczy podmiotów prowadz?cych schroniska dla zwierz?t.
 8. Zakaz, o którym mowa w ust.2, nie dotyczy hodowli zwierz?t, zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach spo??ecznych, których statutowym celem jest dzia??alno??? zwi?zana z hodowl? rasowych psów i kotów.

Art.10b.1.

 1. Zabrania si? nabywania :
 1. zwierz?t domowych na targowiskach, targach i gie??dach
 2. psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli
 3. w2. Zakaz, o którym mowa w ust.1.pkt.2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadz?cych schroniska dla zwierz?t, oraz organizacji spo??ecznych, których statutowym celem dzia??ania jest

Sytuacja taka spowodowa??a , ??e ludzie trudni?cy si? do tej pory rozmna??aniem psów – miesza??ców stworzyli organizacje gdzie rejestruj? swoje psy i sami sobie potwierdzaj? rasowo???, wystawiaj?c rodowód z pokoleniami NN (nieznane).

Taki rodowód nie gwarantuje rasowo??ci psa, gdy?? przodkowie nie s? znani. Babk?, dziadkiem, pradziadkiem psa równie dobrze mo??e by? mieszaniec innej rasy lub nawet zwyk??y kundel. Te oszustwa s? wynikiem niedopracowanej ustawy, której luki prawne wykorzystuj? pseudo-hodowcy.

W hodowlach nale???cych do ZKwP mo??na naby? szczeni?ta w pe??ni rasowe – rodowodowe, wychowane zgodnie z wytycznymi FCI i regulaminem ZKwP, który przek??ada dobro RASY i zwierz?t nad interes samej hodowli.

DEFINICJA HODOWLI

Hodowla polega na planowanym i ??wiadomym dzia??aniu cz??owieka, w stworzonych optymalnych dla danego gatunku warunkach, maj?cym na celu popraw? populacji genetycznej zwierz?t, na doskonaleniu cech dziedziczonych, tak by potomstwo by??o lepsze od pokolenia rodzicielskiego( z eksterieru, charakteru i zdrowia ), z zachowaniem odpowiedniej systematycznej selekcji. Cel ten nie jest ??atwy do osi?gni?cia i wymaga lat pracy, które zapisane s? w rodowodach psów. Rodowód powinien wskazywa? min.4 pokolenia do ty??u, przodkowie musz? by? znani .Osobniki wybrane do hodowli po selekcji ( w przypadku psa rasowego s? to m.in. przegl?d hodowlany i wystawy) jako najbardziej cenne pod wzgl?dem warto??ci hodowlanej nale??y dobra? do kojarzenia tak, aby mo??na by??o uzyska? u potomstwa post?p hodowlany tj. aby nast?pne pokolenie by??o lepsze od poprzedniego, pozbawione cech ujemnych a obdarzone cechami najlepszymi dla danej rasy i gatunku , odpowiadaj?ce dok??adnie WZORCOWI RASY ( wzorzec rasy Nowofundlanda). Celem pracy hodowlanej jest dalsze doskonalenia pokole?? pod wzgl?dem genetycznym by zasoby genetyczne dla kolejnych pokole?? by??y coraz stabilniejsze i lepsze , pozbawione wad i cech nie wskazanych dla danej rasy.

ZWRÓ? UWAG? NA OZNAKOWANIE STRON INTERNETOWYCH HODOWLI ZNAKAMI

FCI ZKWP

W tak oznaczonych hodowlach mo??esz kupi? prawdziwe rasowe szczeni?ta.

 1. Pytaj zawsze o przynale??no??? danej hodowli do Zwi?zku Kynologicznego w Polsce.
 2. To jedyna organizacja kynologiczna dzia??aj?ca w naszym kraju od 1938r. uznawana przez Mi?dzynarodow? Federacj? Kynologiczn? (FCI), z prawem do wydawania rodowodów!
 3. Nie daj si? oszuka? i zmyli? podobnie brzmi?cymi nazwami innych pseudo – organizacji.
 4. Zawsze mo??esz sprawdzi? w rodzimym oddziale ZkwP lub na terenie ca??ej Polski czy dana hodowla jest zarejestrowana w FCI.
 5. Zwi?zek Kynologiczny w Polsce Zarz?d G??ówny z siedzib? w Warszawie , ma na terenie ca??ej polski oddzia??y w których mo??esz uzyska? podstawowych informacji na temat interesuj?cej ci? Hodowli . www.zkwp.pl

Tylko rodowody zapisane przez dziesi?tki i setki lat daj? gwarancj? rasy. Znani i kontrolowani tu s? przodkowie i dobierani ??ci??le wed??ug wzorca rasy, po selekcji. Wzorzec rasy zatwierdza ?wiatowa Organizacja FCI , która patronuje prac? hodowlan? nad kszta??towaniem i doskonaleniem danej rasy wed??ug wzorca rasy (szablonu). FCI ma wiele swoich organizacji na ca??ym ??wiecie , w tym tylko jedn? w Polsce i jest ni? : Zwi?zek Kynologiczny w Polsce .

Konkurs WWW - www.forumweb.pl